Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Informacja statystyczna

Statystyka kwartalna

Na podstawie uchwały Krajowej Rady Notarialnej nr VII/93/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie składki na potrzeby samorządu notarialnego oraz Uchwały Nr VII/LI/98/2011 Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu kwartalnej informacji statystycznej, notariusze przesyłają informację statystyczną w następujących terminach:

  • za I kwartał - do 20 kwietnia,
  • za II kwartał - do 20 lipca,
  • za III kwartał - do 20 października,
  • za IV kwartał - do 20 stycznia roku następnego.

Informację kwartalną należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, wykorzystując do tego celu formularz umożliwiający przygotowanie dokumentu elektronicznego, dostępny po zalogowaniu do extranetu, w zakładce INFORMACJA STATYSTYCZNA (kwartalna). W przyypadku spółek statystyka kwartalna winna zawierać łączne dane, dotyczące wszystkich notariuszy w kancelarii

Statystyka roczna

Informację należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, wykorzystując do tego celu formularz umożliwiający przygotowanie dokumentu elektronicznego, dostępny po zalogowaniu extranetu, w zakładce INFORMACJA STATYSTYCZNA (Rroczna). Statystyka kroczna winna zawierać dane dotyczące wszystkich notariuszy kancelarii. Statystykę roczną należy przesłać w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego.

druk_MS-Not24/2013

Dane statystyczne wg wzoru określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w zakresie wzorów informacji statystycznej notariusze przesyłają wyłącznie drogą elektroniczną, wykorzystując do ego celu formularz umożliwiający przygotowanie dokumentu elektronicznego, dostępny po zalogowaniu na stronie www.notariusz.pl w zakładce STREFA NOTARIUSZA/MsNOT24.

Sprawozdanie należy przekazać adresatom w terminie:

1. za I półrocze: do 7. dnia kalendarzowego po półroczu
2. za cały rok: do 15. dnia kalendarzowego po półroczu i roku