Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2024

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2024

Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje osoby przystępujące w roku 2024 do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line.  Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci zobowiązani są do uprzedniej rejestracji na stronie internetowej  http://rekrutacja.notariusze.org.pl

Rada Izby Notarialnej w Warszawie, informuje, że rejestracja elektroniczna wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia przystąpienia do egzaminu. Skuteczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

UWAGA! Osoby, które przystępowały do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji on-line.

Egzamin wstępny na aplikację notarialną odbędzie się 28 września 2024 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 sierpnia 2024 r. (data stempla pocztowego). Wszelkie niezbędne informacje otrzymacie Państwo w e-mailu wskazanym podczas rejestracji on-line.

Informujemy, że nie obowiązuje rejonizacja składania wniosków.

O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wydrukowany ze strony internetowej rejestracji wniosek o dopuszczenie do egzaminu, PODPISANY PRZEZ KANDYDATA CZYTELNIE imieniem i nazwiskiem;
 1. wydrukowany ze strony internetowej rejestracji kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA imieniem i nazwiskiem;
 2. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem);
 3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych
  w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 4. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2024 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej
  i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty, w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym; opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950, Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 r. w …. (wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej,
  do której jest składane zgłoszenie). UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji;
 6. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych);
 7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,  CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem).
 8. klauzulę informacyjną dla kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną (plik do pobrania).

 


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2024 roku.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 28 września 2024 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości Izb Notarialnych w Gdańsku i w Białymstoku;
 2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Katowicach;
 3. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie;
 4. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości Izb Notarialnych w Poznaniu, w Łodzi i w Szczecinie;
 5. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości Izb Notarialnych w Warszawie i w Lublinie;
 6. Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej we Wrocławiu.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa w dniu 14 sierpnia 2024 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 r. w …. (wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej,
do której jest składane zgłoszenie).

Przykład: Jan Kowalski – egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 r. w Warszawie.

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.   wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2.   kwestionariusz osobowy,

3.   życiorys,

4.   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5.   zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2024 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

7.   3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację notarialną. 

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

 1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w okresie przeprowadzania egzaminu;
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
 1. odczytywanie tekstu,
 2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację notarialną.

 

 

Szukam notariusza

Aktualności