Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin notarialny 2024

Egzamin notarialny 2024

 

OGŁOSZENIE

 

Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Warszawie, dotyczące przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2024 roku w Warszawie.

 

Wymagania techniczne oraz Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2024.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (w zakładce: Co robimy/Egzaminy prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Zawodowe egzamin prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych/Egzamin notarialny w 2024 r.) zostały opublikowane:

  • dane dotyczące minimalnych wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej,
  • zalecenia dotyczące odpowiedniego przygotowania sprzętu komputerowego na egzamin
  • wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

 

Powyższe dokumenty są dostępne do pobrania pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2024-r

 

 

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Warszawie

Małgorzata KLUZIAK

 


 

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2024 r.

 

 

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu notarialnego w roku 2024 na dzień 3, 4 i 5 września 2024 roku.

 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym-w-2024-r

 

Jednocześnie informujemy, że:

 

stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art.  13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2024 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 13 sierpnia 2024 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 3 440 (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści) złotych.

 

   Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien wskazywać imię i nazwisko zdającego – opłata za notarialny w 2024 r. w … (wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej, do której jest składany wniosek).

 

Przykład: Jan Kowalski – opłata za egzamin notarialny w 2024 r. w Warszawie.

 

Wzory dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego:

 

Wniosek z art. 12 ustawy Prawo o notariacie - plik do pobrania

 

Wniosek po odbyciu aplikacji notarialnej - plik do pobrania

 

Tekst klauzuli informacyjnej - plik do pobrania

 

Formularz kwestionariusz osobowy - plik do pobrania

 

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań - plik do pobrania

 

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego - plik do pobrania

 

 

 

Szukam notariusza

Aktualności