Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Organy Izby Notarialnej

Organy Izby Notarialnej

Organami Izby Notarialnej są:

 • walne zgromadzenie
 • rada izby notarialnej

Walne zgromadzenia notariuszy izby notarialnej są:

 • zwyczajne - zwołuje je rada izby notarialnej w pierwszym kwartale każdego roku,
 • nadzwyczajne - może być zwołane z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, na podstawie uchwały rady albo na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy wchodzących w skład izby.

Uczestnictwo notariuszy w walnym zgromadzeniu jest obowiązkowe. Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków izby.

Do zakresu działania walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej należy:

 • wybór prezesa i wiceprezesa oraz członków rady izby notarialnej,
 • wybór członka Krajowej Rady Notarialnej,
 • wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego,
 • zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, przedstawionego przez radę izby notarialnej,
 • uchwalenie budżetu,
 • ustalenie składek na określone cele oraz
 • załatwianie innych spraw w zakresie działania notariatu.

Radę Izby Notarialnej w Warszawie, czyli wchodzących w jej skład prezesa i wiceprezesa oraz członków rady wybiera walne zgromadzenie notariuszy. Kadencja rady trwa 3 lata, przy czym prezes i wiceprezes nie mogą sprawować tych samych funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje. Liczba członków rady jest uzależniona od liczby notariuszy danej izby. W przypadku Warszawy – oprócz prezesa i wiceprezesa – rada składa się z 9 członków.

Szukam notariusza

Aktualności