Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Wniosek o wpis na listę aplikantów 2022

KOMUNIKAT DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZŁOŻYĆ

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W 2023 ROKU

W OKRĘGU IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

 

§ 1 W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 r. przez Komisje Egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku, na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799) proszone są o złożenie wniosku (plik do pobrania) o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2022 r.

 

§ 2  Do wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych należy dołączyć:

1)   odpis dyplomu (dotyczy tylko osób, które nie złożyły oryginalnego odpisu dyplomu, składając wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną),

2)    kserokopię aktu małżeństwa (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko),

3)    oświadczenie notariusza o gotowości objęcia patronatem (dotyczy osób, które oświadczenie takie posiadają).

 

§ 3 Złożenie wniosku o wpis w powyższym terminie, umożliwi Radzie Izby Notarialnej w Warszawie, podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia aplikacji notarialnej w terminie ustawowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2127 ze zm.).

 

§ 4 Opłatę za aplikację notarialną, o której mowa w art. 72 a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie (Dz.U. z 2019 poz. 2458), aplikanci będą zobowiązani wnosić w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie w oddzielnym komunikacie. W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Izby Notarialnej w Warszawie (www.notariusze.waw.pl) w zakładce „Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych”.

 

Z poważaniem

Notariusz Tamara Żurakowska

                        Kierownik szkolenia aplikantów

 


2022-10-11 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności